TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ

P.S Productions Oy

(y-tunnus: 2636289-4)

c/o Likon Oy
Särkiniementie 5 B 3
00210 HELSINKI
Puh.  +358 400 399 279

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Petri Seppänen

REKISTERIN NIMI

P.S Productions asiakastietorekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterinpitäjä tarjoaa yrityksille monipuolisia Contac Center -palveluita. Tässä toiminnassa rekisterinpitäjän hallinnoimiin ja omistamiin järjestelmiin tallentuu palvelusopimuksiin liittyviä rekisterinpitäjän toimeksiantajien asiakkaiden henkilötietoja. Muun muassa asiakkaan soittaessa asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu sähköposti-, teksti- tai chat-viesti voidaan tallentaa. Tallennetut tiedot voivat muodostaa henkilörekisterin.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää Contact Center -palveluntuottamisessa asiakkaalta saatuja tietoja, joita voivat olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, yrityksen Y-tunnus, puhelutallenteiden osana henkilöiden äänitallenteita, sivustojen käyttöstatistiikka tai linkityshistoria sivustolla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjältä Contact Center -palveluita ostaneille tahoille, joille rekisterinpitäjä tuottaa toimeksiantosopimuksessa sovittua palvelua. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisteissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.

Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme kerätä sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste eli ns. cookie-toiminto on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen tietokoneesi asetuksista.